KVKK – Gizlilik Politikası

Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (“KVKK”) hakkındaki kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bahse konu kanunun onuncu maddesi gereğince Meta Beyin Eğitim Bilişim Yayıncılık Ve Danışmanlık Limited Şirketi olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunması bağlamında aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı duyuyoruz.

Bilsem Zeka Mobil uygulamamız ve web sayfamız aracılığıyla aşağıdaki niteliklerde bilgiler toplanabilmektedir;

 • E-posta adresi, adres detayları, telefon vb. iletişim bilgileri, kimliğe ilişkin bilgiler ve kullanılan hizmetin satın alınması ile bağlantılı banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler;
 • Kullanıcının mobil cihazda ve web sayfasındaki tüm faaliyetleri sonucunda gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler (teklif verme, satın alma, satma, kullanıcı tarafından oluşturulan hesaba bağlı olan ürün(ler) veya ürün içerikleri buna dahildir.),
 • Ürünlerin satın alınması veya ulaştırılması ile ilgili fatura bilgileri, kargo bilgileri ve satın alma işlemlerine ilişkin veriler,
 • Bilgisayar / mobil cihaz / donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve sayfadan çıkan trafik bilgileri, reklam ile ilgili veriler, IPv4 – IPv6 adresleri ve standart web log bilgisi / standart web günlüğü bilgileri dahil, uygulamayı ve web sayfasını kullanım esnasında kullanıcıların web  sayfasını ziyaret etmesi veya Bilsem Zeka mobil uygulama hizmetlerini kullanması sonucu oluşturulan içerik ve reklamlar ve kullanıcıların bu içeriklerle etkileşimi sonucunda toplanan bilgiler,
 • Demografik ve lokasyon verileri gibi diğer firmalardan temin edilen bilgiler,
 • Üçüncü kişilerden sağlanan sair veriler alınmaktadır.
 • İhlallerin tespiti sonrasında kimlik doğrulaması maksadıyla veya Bilsem Zeka‘nın kullanım politikalarının ihlaline dair bir şüphe ortaya çıkması halinde, kullanıcılardan ek bilgi talep edilmesi de söz konusu olacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Bilsem Zeka uygulama ve web sayfası kullanıcılarından onların velilerinden alınması gereken zorunlu bilgilere ek olarak kullanıcılarına verdiği hizmet kalitesini maksimize etmek ayrıca her kullanıcı özelinde nitelikli içerik sağlamak amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda zikredilmiş kişisel verileri mevzuatın müsaade ettiği ölçüde işlemekte, kaydetmekte ve gerektiğinde ilgili kişiden açık rızası alınarak meşru amaçlarla üçüncü kişilere aktarmaktadır.

 • Bahse konu kanun gereği, web sayfamızda ve mobil uygulamamızda oluşturulan kullanıcı hesaplarında kaydedilen kişisel kişisel veriler; kullanıcılara sunulan hizmetlerin gerektirdiği iş ve işlemleri sözleşme ve bilgi teknolojilerinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetleri geliştirebilmek;
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak olarak hazırlanan 29457 sayılı Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibi bilgilerinin tespitinde yararlanılacak kimlik, adres ve diğer iletişime ait bilgileri kaydetmek,
 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi; ayrıca mevzuat gereği ve diğer otoritelerce zorunlu tutulan bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak;
 • Olası hukuki uyuşmazlıklarla birlikte mevzuata uygun hareket edebilmek adına yetkili kamu kurum kuruluşlarına bilgilerin sunulabilmesi;

  Amaçlarıyla 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenecektir.

  Mobil uygulamalarımız ve web sayfamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi veya kuruluşlar; başta Firmamızın sunucu altyapısını sağlayan kuruluşlar ve tedarikçiler gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlardır.

  Bilsem Zeka nezdinde işlenen kişisel verileriniz veri tabanı ve sistemlerimizde 6698 sayılı Kanunun 12nci maddesine uygun olarak muhafaza edilmektedir. Aynı madde gereğince; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde belirtilen veriler hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

  Hizmet alınan üçüncü bir parti veri depolama merkezindeki veriler SSL sertifikası ile yurtdışı sunucularında tutulmaktadır. Bu konuda kullanıcılarımızın işlenen kişisel verileri için açık rızaları alınmaktadır.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

7 Nisan 2016 tarihinden itibaren 6698 sayılı KVKK ‘nın 11nci maddesi gereğince kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aşağıdaki haklarını kullanmak üzere Meta Beyin Eğitim Bilişim Yayıncılık Ve Danışmanlık Limited Şirketine doğrudan başvurabilir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

   

Bu kapsamda talebiniz 30 gün içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak değerlendirilecek ve tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Bilsem Zeka olarak tarafımızca işlenen tüm kişisel verilere ilişkin kanuni yükümlülüklerimiz gereği verilerin işlenmesi, saklanması ve imhasına dair politikalarımız aşağıda sunulmuştur.

Veri Sorumlusu

İstanbul Ticaret Odası’nın 401287-5 sicil sayısında kayıtlı, 0619118801900001 mersis numarasına sahip, “Bilişim Vadisi Muallimköy Mh. Deniz Cd. No: 143/5 İKN:Z01 41400 Gebze/Kocaeli” adresinde bulunan “Meta Beyin Eğitim Bilişim Yayıncılık ve Danışmanlık Limited Şirketi” KVKK kapsamında veri sorumlusudur.

Linkler

YAZ OKULU PAKETİMİZ ve İNDİRİMLİ Eğitim Paketimiz ile ilgili sizi arayıp detaylı bilgilendirmemiz için, hemen aşağıdaki bilgileri girin:

Öğrencimizin Sınıfı
Görüşme Saati